Leden en donateurs

Privacy verklaring

Als Jeu de Boulesvereniging “De Nijeboulers” ontvangen wij uit diverse bronnen persoonsgegevens: Uit aanmeldingsformulier voor lidmaatschap of donateur, uit e-mailcontact, bij deelname aan wedstrijden. Wij registreren en verwerken deze gegevens met grote zorgvuldigheid en er wordt niet meer bewaard dan nodig is. Hierbij informeren wij wat dit voor u als lid of donateur betekent.

Voor onze leden en donateurs:
Bron: Uw gegevens hebben wij ontvangen bij uw aanmelding of bij melding van een mutatie.
Doel: Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het waarborgen van alle rechten en plichten die voortvloeien uit uw lidmaatschap c.q. donateurschap van de vereniging. Wij gebruiken deze gegevens ook om u te informeren over onze verenigingsactiviteiten, sportactiviteiten en sportontwikkelingen en voor ledenbinding en sociale functies van de vereniging.
De informatie wordt in hoofdzaak via e-mail of sociale media aan u verstrekt. Indien wij van u geen e-mailadres hebben verkregen, ontvangt u deze informatie in hoofdzaak op papier via het Publicatiebord in de kantine.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken aan derden uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het verkrijgen van speelgerechtigde licenties (NJBB), daar waar nodig voor het verkrijgen van subsidies van overheden en bij wettelijke verplichtingen.

Publicaties op digitale of gedrukte media
Foto en film: Bij uw bezoek aan onze activiteiten, als bezoeker van of deelnemer aan de activiteit, kunnen van u, foto’s of filmpjes worden gemaakt in het kader van een verslag of promotie van deze activiteit in gedrukte dan wel digitale media, waaronder onze website. U kunt hier op basis van aantoonbaar belang bezwaar tegen maken.
Ledenlijst: Van uw persoonlijke gegevens wordt een beperkt deel, waaronder: Uw naam, woonplaats, telefoonnummer(s) en NJBB-licentiegegevens, in de vorm van een ledenlijst gepubliceerd op het voor leden en donateurs toegankelijke deel van onze website en in de Boulepraat, ons verenigingsblad, zodat andere leden contact met u kunnen opnemen.
Uw gegevens worden door ons ook na beëindiging van uw lidmaatschap bewaard, onder voorwaarde van privacybescherming. Bij beëindiging van uw lidmaatschap kunt u verzoeken uw gegevens in digitale bestanden te laten verwijderen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in het gebruik van uw persoonsgegevens, om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Gegevens die noodzakelijk zijn uit hoofde van uw lidmaatschap of donateurschap van de vereniging kunnen niet worden verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Jonger dan 16 jaar
Indien u jonger bent dan 16 jaar en u wilt zich registreren dan dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

Wijziging van het privacy beleid
Wij kunnen ons privacy beleid aanpassen om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail, via de websites en/of via het Publicatiebord in de kantine te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of u wilt inzage, correctie, afscherming en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Vereniging via secretaris@nijeboulers.nl of schriftelijk via Postbus 309, 3860 AH Nijkerk.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.